Obchodné podmienky – Epic Race SHOP

Všeobecné zmluvné podmienky

 

Podmienky používania webovej stránky

 

Definícia Prevádzkovateľa: Ing. Matúš Kanyicska

IČO: 51316 790

Miesto podnikania: Zemné 96, 941 22 Zemné

Definícia Webovej stránky www.epicrace.sk / www.shop.epicrace.sk

Kupujúci – Fyzická, prípadne právnická osoba

Prevádzkovateľ a majiteľ webovej stránky.

 

Pred používaním si prosím najskôr prečítajte podmienky týkajúce sa navštevovania tejto webovej stránky.

V prípade, že nesúhlasíte s podmienkami používania, Váš prístup na webovú stránku bude obmedzený.

 

WEBOVÚ STRÁNKU MOŽE POUŽÍVAŤ: fyzická osoba bez nezištného účelu,

 

Používateľ týmto berie na vedomie, že je ZAKÁZANÉ: material požitý na webovej stránke využiť pre vlastné účely a taktiež na protizákonné účely. Je zakázané informácie kopírovať (tlačiť, ilegálne množiť na diskoch a iných prostriedkoch),rozširovať, zmeniť údaje, ktoré webová stránka obsahuje, používať webovú stránku spôsobom ktorý obmedzí výkon alebo systém fungovania webovej stránky. Taktiež je zakázané používanie stránky za účelom zisku, umožniť prístup informácií nežiadúcim tretím osobám, poskytnúť prevádzkovateľovi nepravdivé, neoprávnené a zavádzajúce údaje.

Vlastnícke práva, materiály a užívateľské informácie na webovej stránke:

Na webovej stránke sa môžu objaviť registrované aj neregistrované pod právnymi normami Slovenskej republiky, alebo iných krajín duchovného vlastníctva, ako sú značka, plány, údaje, obsah, materiály chránené autorským právom a ochrannými známkami, ktoré patria predajcovi. Bez písomného súhlasu predajcu, nemáte právo na používanie údajov použitých na predmetnej webovej stránke.

Odkaz: Webová stránka môže obsahovať odvolania. Tieto odvolania Vás môžu pripojiť na iné organizácie, za čo prevádzkovateľ ani majiteľ webovej stránky nenesie žiadnu zodpovednosť.

Používanie blogu a fóra: prispievať príspevkami a komentármi na webovú stránku môžu len prevádzkovateľom vybrané osoby. Prevádzkovateľ nenesie zdopovednosť za obsah uverejnený ná fórach alebo na blogu. Používatelia a prispievatelia súhlasia s tým, že príspevky a komentáre nebudú obsahovať nežiadúce a nevhodné obrázky alebo text. Na fórum a rovnako ani na blog nie je možné anonymné prispievanie. Každý prispievateľ berie na vedomie, že všetky príspevky a komentáre spätne obsahujú podrobné informácie o jeho e-mailovej adrese, používateľské meno, čas a dátum jeho registrácie aj IP adresu. Ďalej súhlasí s prípadným použitím textu z jeho komentárov alebo príspevkov a prevádzkovateľ nie je povinný ho o tejto skutočnosti informovať ani iným spôsobom získať povolenie na túto činnosť. Ochrana osobných údajov: Pri vykonaní objednávky alebo inej činnosti je potrebné prevádzkovateľovi poskytnúť nasledovné informácie: meno a priezvisko, e-mail, adresu bydliska, dodaciu adresu, a informácie o registrácii kreditnej alebo debetnej karty. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.info.epicrace.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu v staníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.info.epicrace.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

PRÁVNE VYJADRENIE:

Podľa právnych predpisov predajca v najvyššej miere odmieta záruku na produkty.

Podmienky pri predaja tovaru:

ZMLUVA: Obsah dvojstrannej zmluvy medzi klientom a spoločnosťou. Zmluva ako aj z nej vyplývajúce veci/služby patria výlučne pod súdníctvo a právne normy Slovenskej Republiky.

PLATBA: Spoločnosť si vyžaduje okamžité vyplatenie celkovej sumy za tovar, hneď po vykonaní objednávky. Odoslanie tovaru sa neuskutoční, pokiaľ sa platba neuskutoční v plnej výške.

SPÔSOB OBJEDNÁVANIA: Objednávať je možné online, priamo na stránkach predávajúceho. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluvný vzťah sa stáva právoplatným potvrdením objednávky. Potvrdením objednávky zákazník taktiež súhlasí s Obchodnými podmienkami. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu obratom e-mailom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci sa zaväzuje: objednaný Tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť,  zaplatiť za služby, resp. za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci potvrdením objednávky súhlasi s nasledovnýcmi Obchodnými podmienkami, tým sa zmluvný vzťah stáva právoplatným.

PLATOBNÉ PODMIENKY: Platbu je možné vykonať všetkými typmi kreditných aj debetných kariet, aj prostredníctvom

WebPay.

Kupujúci má možnosť výberu medzi dvoma spôsobmi úhrady za tovar:

1.) Tovar môže byť zaslaný na dobierku – je zaplatený až po prevzatí na pošte.

2.) Tovar je možné zaplatiť vopred prevodom na účet. Po úhrade bude Tovar odoslaný.

Ponukové ceny uvedené na stránke www.info.epicrace.sk sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnym zaplatením pokiaľ nie je dohodnuté inak. Obdobie platnosti zľavových kódov si predávajúci určuje podľa vlastného uváženia. Tieto zľavové kódy nie je možné prenechať tretej osobe, alebo uplatniť si ich na inom sortimente. Uplatnenie je možné len jeden krát. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zľavových kódov. V prípade ukončenia prevádzkovania zakúpenej služby má zakazník nárok na vrátenie plnej sumy, prípadne možnosť výmeny za akúkoľvek inú službu v hodnote zakúpenej služby.

ODSTÚPENIE zo strany kupujúceho: predpis o ochrane spotreby zahŕňa v zmluve, že kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy 7 pracovných dní od prevzatia (vrátane dňa prezvatia), taktiež má právo na spätné vrátenie plnej sumy, ktorá sa má uskutočniť do 45 dní odo dňa zrušenia objednávky. Vrátenie peňazí sa uskutoční podľa pôvodného spôsobu platby. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 7 pracovných dní len v prípade ak by Tovar nebol doručený v takom stave, v akom bol objednaný. V prípade keď chce kupujúci objednaný tovar vrátiť do 7 dní od prevzatia, je potrebné kontaktovať predávajúceho formou e-mail-u na adrese info@epicrace.sk , aby bola možná vzájomná dohoda ohľadom náhrady/vrátenia tovaru. Kupujúci zasiela tovar späť na vlastné náklady a zodpovednosť. Po tom, ako Predávajúci obdrží vrátený tovar, je povinný klientovi vrátiť úplnú výšku sumu do 30 dní (vrátane dňa doručenia tovaru späť predajcovi ). V prípade, že kupujúci tovar neprevezme v pôvodnom stave ( na základe objednávky ), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Ďalej, ak si zákazník tovar neprevzeme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

PRÁVNE ODSTÚPENIE: Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od akejkoľvej zmluvy, v prípade, že na webovej stránke sa vyskytujú zjavné chyby alebo nepresnosti týkajúce sa daného produktu. V prípade odhalenia chyby alebo nepresnosti uvedenej ceny daného produktu, ktorý si klient objednal, s Vami predávajúci v čo najkratšom čase nadviaže kontakt. Kupujúci bude informovaný ohľadom zmeny ceny tovaru a má možnosť rozhodnúť sa, či chce v objednávke pokračovať alebo ju zrušiť.

DOSTPUNOSŤ TOVARU: V prípade, že sa Vami vybraný Tovar nebude na sklade, nenachádza na sklade alebo ho nebude možné dodať zákazníkovi do 7 dní, predávajúci mu oznámi predpokladný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto pípade si vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Kupujúci má v taktomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré ale riadne a bezodkladne oznámi predávajúcemu. Ďalej ak je spoločnosť kupujúcemu dlžná akoukoľvek sumou, je povinná uhradiť ju a formou e-mailu kontaktovať klienta ohľadom tejto skutočnosti. Vrátenie peňazí bude uskutočnené v čo najkratšom čase, tj. najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky od kupujúceho. Predávajúci nie je povinný poskytnúť Vám ďalšiu alebo inú formu odškodného.

DORUČENIE/DODACIE PODMIENKY: Tovar bude doručený na meno a adresu, ktorú klient pri objednávke poskytne. Tovar je možné doručiť len v rámci územia Slovenskej Republiky. Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky pri platbe za Tovar na dobierku. Pri bezhotovostnej platbe, prevodom na účet, začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby na náš účet. Po obdržaní schválení objednávky Vám bude Tovar doručený v čo najkratšom čase, tj. do 30 dní od prijatia objednávky. Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Kupujúci sa po prevzatí stáva výlučným majiteľom tovaru.

ZODPOVEDNOSŤ: V prípade, že Vám bol doručený nespárvny, poškodený alebo chybný tovar, alebo pri prevoze tovaru nastala chyba, predávajúci za to nenesie zodpovednosť, pokiaľ to kupujúci do 14 dní od doručenia nenahlási na e-mailovej adrese info@epicrace.sk, alebo do 45 dní od vykonania obejdnávky.

ZÁKONNÉ PRÁVA: Tieto podmienky za žiadnych okolností neovplyvňujú zákonné práva kupujuceho.

VOPRED NEPREDVÍDATEĽNÉ OKOLNOSTI: Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru , za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných podmienok.

ZMLUVNÉ PODNIEMKY UDALOSTI/PODUJATIA

ZMLUVA: Obsah dvojstrannej zmluvy medzi účastníkom a usporiadateľom. Zmluva, ako aj z nej vyplývajúce veci/záležitosti patria výlučne pod súdníctvo a právne normy Slovenskej Republiky.

PLATBA: Usporiadateľ vyžaduje uhradenie nákladov na Udalosť v plnej výške.

SPOSOBY PLATBY/PLATOBNÉ PODMIENKY: Platbu je možné vykonať všetkými typmi kreditných aj debetných kariet, aj prostredníctvom Webpay

ODSTÚPENIE zo strany účastníka: predpis o ochrane spotreby v zmluve zahŕňa, že Účastník má právo do 7 dní od uhradenia štartovného odstúpiť od zmluvy, má právo žiadať o vrátenie peňazí v plnej výške, ktoré sa uskutčoní v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátenie peňazí sa uskutoční podľa pôvodného spôsobu platby. Nie je možné do zmluvy zainteresovať tretie osoby.

ODSTÚPENIE zo strany usporiadateľa: usporiadateľ nenesie zodpovednosť a nie je povinný poskytnúť náhradu škody, ak nastane nečakaná situácia v ktorejkoľvek časti udalosti, alebo je výsledkom nepredvídateľných okolností. Vzťahuje sa to na akékoľvek prekážky, ktoré sa naskytnú mimo dohľadu usporiadateľa, a ktorým nie je schopný sa vyhnúť ani po dôkladných opatreniach. Medzi takéto okolností patria vojna, vyhrážky vojnou, vzbura, občianske nepokoje alebo boje, prírodné alebo priemyslené katastrofy, požiar, nepriaznivé počasie, povodie a všetky ostatné prihodiace sa udalosti, ktorým organizátor nevie zabrániť ani ich predvídať.

ZODPOVEDNOSŤ ÚČASTNÍKA: účastník berie na vedomie všetky podmienky týkajúce sa vstupu na predmetnú udalosť:

(1) Minimálna veková hranica účastníkov je 16 rokov, v prípade, že účastník ešte nedovŕšil 18 rok života, je potrebné aby sa súťaže zúčastnil s plnoletou osobou a taktiež je potrebné predloženie písomného súhlasu zákonného zástupcu.

(2) Účastník musí v plnej miere disponovať s úplným duševným zdravím, musí vedieť čítať, porozumieť a súhlasiť s nasledovnými podmienkami.

(3) Udalosť zahŕňa činnosti, ktoré si vyžadujú plnohodnotnú vytrvalosť, z toho dôvodu sa jej nemôžu zúčastniť osobytrpiace istými chorobami.

(4) Účasník sa týmto zaručuje, že prešiel potrebným výcvikom, aby bol schopný absolvovať fyzické požiadavky, ktoré táto udalosť vyžaduje.

(5) Účastník sa týmto zaručuje, že netrpí akoukoľvek chorobou, nemá zranienia ani iným spôsobom narušený zdravotný stav.

(6) Účastník sa ďalej zaručuje, že ak sa mu pred alebo počas udalosti naskytnú akékoľvek zdravotné problémy, zranenie alebo iná ujma na zdraví, ktorá ovplyvní jeho fyzický výkon, okmažite od udalosti odstúpi.

(7) Účastník prijíma všetky riziká, ktoré súvisia s činnosťou na tejto udalosti, choroby a iné vopred nepredvídateľné okolnosti.

(8) Spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty, osobné poranenia, choroby alebo smrť, ak to nie je výsledkom nedôkladnej práce.

(9)Účastník sa zaručuje, že počas udalosti v plnej miere dbá o svoje bezpečie a zároveň aj o bezpečie ostatných účastníkov. V prípade potreby je povinný poskytnúť prvú pomoc.

(10)Účastník súťaže, ako aj všetci ostatní zúčastnení sú povinní správať sa rozumne a zodpovedne.

(11) V prípade zavinenia poranenia inej osoby, je účastník povinný uhradiť usporiadateľovi plnú výšku vzniknutej škody.

(12) Účastník berie na vedomie, že počas účasti na udalosti je možný jeho výskyt v médiách. Keďže cieľom podujatia je aj propagácia, ďalej súhlasí s tým, aby mohli byť fotografie na ktorých vystupuje uverejnené bez nároku na honorár.

Po zistení porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedenej podmienky si usporiadateľ vyhradzuje právo na to, aby bez odôvodnenia vylúčil účastníka zo súťaže a zároveň aj z miesta konania podujatia.

Týmto udeľujem súhlas majiteľovi webovej stránky so spracovaním mojich nasledovaných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, trvalého bydlisku, elektronická adresa (e-mail) v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Som si vedomá/ý, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, keď zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.

  TOP